Bouwen in Water

De nieuwe toekomst van de Westerschelde!

Donderdag 8 juni 2023, Neeltje Jans Vrouwenpolder

Het symposium is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een op termijn noodzakelijke slimme herinrichting van de Westerschelde. De mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de Westerschelde bestaande uit een multifunctioneel “ eiland” met een waterkering is een mogelijkheid. Een dam evenwijdig aan de Zeeuwse kust met mogelijkheden voor getijdenenergie, die een nieuw getijdegebied voor de kust vormt is een andere.

Belangrijke kwesties voor de toekomst waarin de zeespiegel rijst, zijn:
1) De Westerschelde-havens betrouwbaar toegankelijk te houden en het achterland te beschermen tegen de stijgende waterspiegel.. De voltooiing van de “gesloten kustlijn” of is het laten opslibben van de Westerschelde genoeg?
2) Is een tweede Noord-Zuidverbinding voor wegverkeer nodig. Verbinding Rotterdam-Calais !
3) Verbetering van de nautische veiligheid op de Westerschelde om blokkades, zoals recentelijk o.a.in het Suez kanaal en de Elbe, te voorkomen, lijkt nodig.
4) Is Verdere verdieping van de Westerschelde te vermijden om daarmee de kostbare natuur te behouden?
5) Een “industrieelenergie-eiland” zou de verplaatsing van (zware) industrie van vasteland Zeeland mogelijk te maken. Daarmee komt meer mooie ruimte vrij voor natuur, wonen en recreatie in de Zeeuwse regio met haar stranden en vergezichten.
6) Kan de verhoging van dijken en de bescherming van Antwerpen tegen hoog water beperkt worden ? Een waterkering in de monding is de klassieke oplossing. Dit geeft een besparing op 176 km zeedijk en waarschijnlijk op het verder ontwikkelen van het “Sigmaplan”. Wellicht zijn er modernere oplossingen, die aandacht verdienen.
7) Een multifunctionele “Westerschelde-eiland” biedt aan zeezijde ruimte voor een Container Terminal voor overslag van zee- naar binnenvaart, een Ferry-Terminal en een Offshore Werkhaven.
8) Misschien vereist de energietransitie de bouw van een tweede Tweede Kerncentrale en een LNG Terminal. Op een eiland kan een veilige afstand tot de bewoonde wereld worden gehandhaafd. Een dam evenwijdig aan de kust biedt ook ruimte voor opslag en distributie van energie en opwekking alternatieve energie zoals: zon-, wind- en getijdenenergie.

Illustraties: Boskalis en Van Oord

Waarmee kunnen de kosten worden terugverdiend?
De grote vraag is of de kosten/batenverhouding van grootschalige ingrepen gunstig is. Is er behoefte aan nieuwe zeehavens op een eiland met op- en overslagcapaciteit voor alle soorten van lading, richting de havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen. Noord-Frankrijk zal middels het Seine-Nord Canal ook tot het achterland van deze havens behoren.
Kern van het vraagstuk is of een waterkering in de Westerschelde, op den duur onontkoombaar is in het kader van veiligheid, zeespiegelstijging, en verdere economische ontwikkelingen. Of is de schade aan de natuur die daardoor ontstaat ontbindend? Met deze afweging kan een duurzaam antwoord gegeven worden op alle deelvragen waarvoor de Westerschelde de inwoners en de industrie van het Scheldebekken plaatst.

Met de diverse combinaties van energie en industriële activiteiten en natuurontwikkelingsprojecten, maken deze alternatieve projecten breder en interessanter
In een samenwerking van de Nederlandse met de Europese Overheid en Stakeholders moet het financieel haalbaar zijn mits de baten helder in beeld komen..

“Bouwen in Water” internationaal onder de aandacht.
De problematiek zoals die zich in de Westerschelde voordoet is ook elders in de wereld waarneembaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan o.a. de Haven van Hamburg. Daarom zullen i.s.m. EC Ten-T netwerk ook gerichte internationale uitnodigingen worden verstuurd naar de Delta-havens, Belgisch Vlaanderen en Noord-Frankrijk in het kader van het Seine-Nord Canal - Schelde-Seine verbinding (www.seineschelde.be).

Bent u geïnteresseerd om als bedrijf deel te nemen aan de Bedrijvenexpo of als bezoeker laat ons dat weten via het contactformulier.

Deelname congres
Deelname voor het congres bedraagt euro 290, - per persoon excl. btw. Dat is inclusief pauzedrankjes, de verzorgde lunch en de netwerkbijeenkomst na afloop incl het hapje en drankje.

Voor KIVI en leden Vereniging van Waterbouwers en gepensioneerden geldt een speciaal tarief. Voor aanmeldingen meer dan één persoon uit één bedrijf of instantie. Zie het inschrijfformulier.